<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Зла Ледена Жена

Днес е един много специален ден. Такъв е, не защото е вторник, 11 или просто юлски ден, а защото е 11 Юли. Специалното на този ден (за мен) идва от факта, че е рожден ден на един мноооого специален (отново за мен) човек. Човек, който безмерно обичам (макар и да не си говоря с него). Човек, който ми показа и научи на страшно много и все важни нещица. Част от тях са - какво е да си истински приятел (макар и да не ме счита за такъв), какво е жертвоготовност (дори и за непознат), както и какво е безкористност във взаимоотношенията.
Днес е рождения ден на приятелката ми, определила себе си като Зла Ледена Жена. От всичкото това обаче, истина е само последното. То си е и безспорен факт;) Другото е просто плащ, покривало за истинската Златна Кристална Жена. “Златна” – не заради златните й коси, а заради доброто й сърце и грижовността (бих казала излишно голяма), обичта и нежността, с които обвива близките си хора. “Кристална” или може би “порцеланова” (не мога да преценя кой е по-крехкия материал) – не заради цвета на кожата й, а заради невероятната й ранимост. Хората, които я познават по-повърхностно сигурно ще се удивят на това ми изказване, но то си отразява действителността. Повярвайте, няма по-нежен, раним и чувствителен (за “чувствен” – не знам:Р) човек от нея! Няма и друг, който толкова много да се нуждае от това, да знае, че е разбиран (повярвайте ми, адски трудна работа!), че е обичан, че не е сам самичък (макар, че сам се изолира).

Честит рожден ден, Злате! Обичана си и разбирана си (с много мъка!)! А това, че съм далеч от теб, не означава, че не съм до теб! И винаги в нужда и в неволя, и в беда, ще можеш да разчиташ на моята приятелска ръка!
Весел празник!


“Зла Ледена Жена”

  1. Blogger ieti Says:

    Честит ден ден и от мен Злате :)