<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

из ДА и нейното програмно осигуряване

Малко съм издразнена, да не кажа много! Ще ми се да знам има ли някой нормален човек който носи всеки ден трудовия си договор на работното си място?
Тези дни данъчните са тръгнали на проверки из търговските обекти (похвално!). Е, любопитно ми е, една фирма с повече обекти, пръснати в различни градове из страната, с относително голям брой средносписъчен брой на персонала, как би могла да осъществи контрол върху това дали служителя, който е на смяна си носи трудовия договор или не? В края на краищата задължението на работодателя е да даде копието на служителя си, а оттам нататък е вече проблем на служителя какво ще си го прави. Да де, ама при проверки, при които служителя не представи договора си, се вписва това обстоятелство в констативния протокол, който се издава на фирмата! Излиза все едно, че фирмата не е дала копие на работника си! Естествено разбирам подбудите на данъчните за това. Доста фирми все още не сключват трудови договори със служителите си. Въпреки това, обаче, продължавам да се изумявам от факта, че при всяка една проверка / ревизия, на проверявания / ревизирания обект се изисква да представи ксерокопия на документи, който вече са били подавани в нужните подразделения на данъчната администрация?!
В случая с трудовите договори се дразня, защото след обединението на НОИ и данъчните, би следвало да им бъде обща и базата данни и с едно въвеждане на ЕГН, да излиза дали лицето има действащ договор, какъв договор е той (срочен, безсрочен), в коя фирма е, има ли внесени осигуровки и за кога и т.н.
Да, ама не! Хем има обединение на базите, хем няма! Защо мисля така?
Наскоро на познат се наложи да вади удостоверение за липса на данъчни задължения на фирма. След подаване на молба в съответния данъчен офис и изчакване на необходимия срок (в случая една седмица?! Нямам си и понятие за какво е тази една седмица, след като пак само с едно въвеждане на булстата би следвало тази информация да бъде “изплюта” и просто да се издаде или откаже такова удостоверение!), издаване на удостоверение е било отказано, защото видиш ли, на управителя не били внасяни здравни осигуровки. На възражението на човека, че управителя се осигурява на максималния осигурителен праг в друга своя фирма е било отговорено с повдигане на рамене и потвърждаване на отказа. Посъветвах човечеца да се върне обратно с копие от трудов договор (?!) на управителя, копие от подадената му годишна данъчна декларация, както и служебна бележка от осигуряващата фирма, удостоверящва, че от Януари до момента, лицето продължава да се осигурява максимално, за да няма никакви съмнения по въпроса. След поглеждане и съветване, служителките му издали това удостоверение (само му казали, че имало грешка в едния месец - там били сгрешени осигуровките - върху по-малка от максималната сума бил осигуряван... интересно, защо си мислят, че управителя не е жив човек, че не може да се разболява и да взема болнични?!?!?!), но никъде не са регистрирали някаква промяна в обстоятелствата, нито пък са взели направените копия (сещате се, нали? При следваща необходимост от такова удостоверение, проблема ще е същия!)! На изпроводяк са му казали, че сам си е виновен, щот’ кат’ им казал, че управителя се осигурява на макс, не казал в коя фирма се осигурява ( а той въобще не е бил попитан и е бил едва ли не изгонен!). Е, кажете ми, той на боб ли да хвърля, какво да им каже или направи?! Та, значи, от една страна виждат информацията в базата на НОИ, че здравни осигуровки на управителя не се внасят, но че управителя е осигурено лице и кой, и как го осигурява – не виждат!
Друг случай: На познат му тече в момента данъчна ревизия на фирма, регистрирана по ДДС (ревизията не е за възстановяване на ДДС). На запознатите не е необходимо да казвам, че всеки месец се подава справка-декларация + дневник за покупките и дневник за продажбите, срещу което ти се издава бележка (в два екземпляра – по един за тях и теб), на която се подписва предалият и приелият справките, поставя се входящ номер .... Цялата тази бумащина, както казах се случва всеки месец и отива в досието на фирмата (поне би трябвало да иде). Да де, ама на моя познат му искат наред с копия от фирмените документи (които също са били подадени нявга и би трябвало да са в същото досие) и копия на всички подадени Справки-декларации, Дневници за покупките и Дневници за продажбите + бележките, издавани от същата тази администрация, за потвърждаване получаването на документите!!!! Е, не е ли безумие всичко това? Ти си ги подал, те са ти сложили входящ номер.... Този входящ номер се генерира автоматично, не се води на книга или нещо подобно... Е, аз съм технически неграмотно лице или както обичам да казвам – прост юзер съм. Да де, но дори и на мен ми е някак странно как е възможно една декларация да може да се търси само по един признак, а именно – входящ номер (ако не си знаеш входящия номер – не могат да я намерят). Някак си олигофренско ми е, при въвеждане на булстат на една фирма да не може да се извади справка с всичко подавано, както и извадкови такива – било за период, било по видове справки?! Как е възможно това? Как е възможно сега моят познат да влачи кашони с копия на подадени вече документи (аргумента е, че не могат да си губят времето да ги търсят из досието! По-лесно им е всичко да им се поднесе на тепсия, все едно ти си нямаш работа и живееш само за да им бъдеш в услуга!) и то, моля, нека се обърне внимание – искат ги в ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА!!!!“из ДА и нейното програмно осигуряване”

  1. Blogger zlatkata Says:

    ахахахаха
    е ако ти се случва за първи път може да се приеме че се ядосваш справедливо..ама като ти е ежедневие се чудя що ли се палиш..по темата ще си малча кротичко,не за друго а щото аз лично достатъчно дълго и упорито,ежедневно,бавно,кат китайска капка ритам срещу тоя ръжен...до сега файда не съм видяла..не ми искат по 2 екземпляра само там където ме познават лично...и където примерно не съм пропуснала да почерпя с ония готините кошници на Стани от кафето:р....ядосвай се ако колежката не ти поправи новата пола например:>зарежи го тва..свикнала си с двата екземпляра,колкот и да се палиш и ти...

  2. Blogger Fenia Says:

    Бе хем си права, хем не си. Да, свикнала съм с глупостите им, но досега отделните ДП не бяха обединени. Нали сега уж, като станаха офиси на НАП и щяло едва ли не да е все едно къде какво подаваш? Всичко щяло на мястото си да ходи. Също така, досега нямаше обединение с НОИ. Откакто са се обединили, кашата е още по-голяма! Бях пратила майка ми да ми подаде декларация, че съм си продала МПС-то. При условие, че новия купувач подава такава, че си го е купил, защо аз да трябва да го отписвам? Ама... защо и новия купувач да трябва да подава, като сделката минава пред нотариус и той я регистрира нейде си, а също така и в КАТ се сменя регистрацията? Бе що е цялото това дублиране и дублиране на дублираното и....ааааааааааа. А най-голямата глупост е, че са казали на майка ми, като отрегистрирвала МПС-то, че трябва да си пазя договора за покупко-продажба,заедно с входящия номер, защото при тях можело нещо да се загуби?! Не, не мога нито да го проумея, нито да го разбера!