<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

смешен нелогизъм

Днес станах свидетел на една много смешна и учудваща ме с нелогичността си картинка: Двама полицаи бяха надигнали една метална туба и наливаха гориво в резервоара на полицейската кола....
Ако сме в период на някаква горивна криза, бих го разбрала....
Ако горивото се източваше, вместо да се налива, пак бих го разбрала (в смисъл на обяснение на ситуацията)....
Много малка е вероятността (според мен), шофьорът да е забравил да напълни резервоара и някой от тях да е бягал с тубата до най-близката бензиностанция, все пак става въпрос за професионален шофьор, пък бил той и полицай!

И така, мистерия е видяното от мен...
Някакви предположения?

“смешен нелогизъм”

 1. Blogger dzver Says:

  Честит нов дизайн :)

  Колкото и да е нелогично, явно се е случило. Карал е на лампа и му е свършило горивото...

 2. Blogger Fenia Says:

  Ооо, благодаря, dzverik! Някой ден (по-скоро вечер) ще трябва да те потормозя с питанки по него, че ровичнах тук - там и са пооплесках;)

  Колкото до чичковците полицаи... ми не ми се вярва... някак ...

 3. Blogger dzver Says:

  С удоволствие бих ти помогнал за блога, но ще трябва да си регна мой, защото не познавам blogger.

 4. Blogger Fenia Says:

  Аз, имам регнат тестов;) На мен само желание ми трябваше от твоя страна, а за другото... знаеш, ще те изнудя;)

 5. Blogger Fobos Says:

  Може и да се е случило следното: бил е източен бензина на патрулката от някои апаши и, за да не се опозорят повече са избрали по-малкия позор - да си сипят от туба гориво в колата. Не ми се мисли, ако това е вярно какви подигравки отнасят от колегите си :-)

  По-скоро са забравили да заредят.