<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

blogger - пак?

Преди няколко дни започнах постинг и в някакъв момент го прехвърлих в blogger като чернова. Днес го редактирах и публикувах. Да, ама той се е публикувал с датата на черновата, а след него имам друг постинг. Никъде не открих възможност за управление на датата на постингите. Това ок, но що се отнася до черновите като, че ли е по-подходящо да те пита с каква дата да го публикува (настоящата или на черновата).
И... въобще, не е ли по-правилно да публикува черновите с настояща дата? Та аз имам чернови от месеци назад... Много неща са се променили по темата и съответно, ако имам време и желание да ги довърша, промените ще намерят отражение и в евентуалните бъдещи постинги (нещо не намирам еквивалентната българска дума, помогнете, моля!).
Да де, но в ретроспекция, не е ли изкривено: публикацията ще бъде със стара дата, а ще съдържа нови (за стария момент – бъдещи) данни?!
Така ли е правилно да бъде или аз не намирам начина за навигация на датата?:)

Labels:

“blogger - пак?”

 1. Blogger ieti Says:

  Въпросните настройки се намират малко скрити ако не се загледа човек и не разцъка насам натам :P

  Та има едно малко линкче долу в ляво точно до 'Labels for this post'. Казва се 'Post options'. Като се нацъка за отварят настройки за две неща - ограничения за коментарите и дата на публикацията.

  Другото скрито е при 'Labels for this post' - нацъква се на 'Show all' и може да се избират от всички стари категории, които са писани.

 2. Anonymous Fenia Says:

  Теменужкеее, златна си!;) Хората са дали тази възможност... aма няма кой да гледа;) Бе... знаех си, че трябва да ти звънна, но ме досрамя;)

 3. Blogger ieti Says:

  Saturday, December 02, 2006

  Some users on the beta may experience icons disappearing on the post editor and/or trouble uploading images. Cleaning the browser's cache or on Windows force reloading the page by pressing Ctrl-F5 fixes this problem.

  Posted by Pal at 17:48 PST

  Ето и по проблема с изчезващите неща. Взето е от Blogger Status.

 4. Anonymous Fenia Says:

  Видя ли, видя ли, видя ли... Не винаги аз съм виновна! Друг път като ти казвам нещо странно... нидей да ми са присмиваш:)

 5. Blogger ieti Says:

  Бе ти имаш талант да трошиш програми. Ако вземеш да станеш един QA просто цена няма да имаш ...

  А и програмистите сън :P

 6. Anonymous Fenia Says:

  Хайде сега, те програмите счупени, после... аз ги троша! Нима съм виновна, че съм наблюдателна?:Р А за QA... говорили сме, но предложение не съм чула:)