<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

късметлията Бойко

Бате Бойко си е човек, носещ късмета със себе си. Наред с всичко, което може и не може, явно може да командва времето. А то... то го слуша... Вижте какви са температури, какво е слънчице, какви са усмихнати хората....
Вместо да се поти над зимните столични проблеми, като изненадващо заснежените улици; недоволни граждани с изпочупени крайници; безбройните леки и не чак толкова леки ПТП-та, в които винаги виновни са шофьорите (макар и тътрещи се с 20 км/ч, пак са карали с “несъобразена” скорост и не са могли да заобиколят подхлъзналия се срещу тях автомобил), а не общината с непочистените си улици.... Та, вместо да успокоява “бесни репортери”, лично изброили излизащите коли от паркингите на фирмите, наети от общината да почистят улиците и по този начин доказващи, че броят на същите тези коли е едва 20 % от бройката, за която общината плаща... та той, кметът, явно просто е отсякъл:
"Зимата да се прескочи!"
И... резултата го изпитваме всички ние – зима няма (факт, влачещ след себе си достатъчно сериозни последици), слънце грее, хората са усмихнати, птичките пеят....
Та.... голям ни е късметлия кметът :Р

Labels:

“късметлията Бойко”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    This comment has been removed by a blog administrator.