<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Не съм от хората, зазяпващи се по автомобили, но тези няколко красавици, при това паркирани плътно една до друга ме накараха да затая дъх. Много грозно съм резнала кадрите, но снимах и бягах, че ме достраша да не изскочи някой чичко пазач, заподозрял ме в какви ли не непочтени намерения:Р

Labels:

“”

  1. Blogger Fobos Says:

    Сещаш ли се как започваше "Кръстникът"? Тези коли са подредени като на сватбата на Кони Корлеоне :-) Остава да изкочат няколко бабанки и да те смъмрят за фотосесията, която си направила... Нищо не казвам - просто пресъздавам сцена от филма. За настрорнир може да си пуснеш Parla pui piano :Р