<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Какъв е Кумчо Вълчо?!

Ако някой ме бе попитал допреди броени дни, какъв е вълкът, в контекста на приказката за Червената шапчица, то аз най-вероятно бих отговорила: лош, голям, грозен, страшен, с големи зъби ..... Този мой отговор би се основавал единствено и само на остатъчните мои детски спомени.
Е, интересно ми е, какво биха отговорили вашите деца (а и моите, ако имам такива) на този въпрос, след 10-ина години?
Откъде този мой интерес?

Аз обичам да казвам, че имам услужлива памет и въпреки това, нямам други спомени за този приказен герой. Е, познанията ми за него се дообогатиха, разлиствайки случайно тази детската книжка, закупена от моя колежка, заради (признавам) красивите рисунки.
Не знам дали се чете добре, но текстът на тази страница гласи:

“Съвсем скоро вълкът вече потропал на вратата на бабината къща, преструвайки се на продавач.

- Ако купите тези чудесни четки, ще участвате в томболата с награда
– казал вълкът, криейки се зад един рекламен плакат....”


Е, за мен вече е извън всякакво съмнение, че вълкът от приказката за Червената шапчица, освен всичко друго е и пътуващ търговец.
Ми, “благодаря” Ви, издателство Пан, че попълнихте пропуснатото от мен и не позволихте на малките дечица да пораснат с погрешни / непълни впечатления, като мен...

Labels: ,

“Какъв е Кумчо Вълчо?!”

  1. Blogger zlatkata Says:

    ти гледай да си послушна да не ме видиш мен кат Кумчо Вълчо

  2. Anonymous Casper Says:

    Кумчо Вълчо е дърт чатер, то му личи. Зарибявал с месеци бабата на Червената шапчица той, но когато си чукнали среща в нейната колибка се оказало, че бабата далеч не била онова "20 годишно сладурче", за което се представяла онлайн.. :) Кумчо Вълчо, разбира се, подивял като разбрал каква е истината и че бабата си пада по по-млади пичове и я изял.. нататък историята я знаете :)

  3. Blogger Fenia Says:

    @caspi,пощади детските ми спомени и не вкарвай в тях чатърска реалност:Р