<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Да живеят "златните охлювчета"!

Нейде по света съществуват малко на брой, но много ценни същества. Аз ги наричам “златни охлювчета”. Те са ценни не с позлатата си, а с онази вътрешна, лесно уловима светлина, с онова невидимо, но осезателно ореолче, с онзи топъл и изпълнен с доброта и надежда поглед… От срещите си с такива “златни охлювчета” аз черпя с пълни шепи (да не кажа кофи) и доливам в собствения си акумулатор на вярата. Само това ме кара да вярвам, че доброто не само съществува, но и няма да умре!

Е, както винаги се получава в живота, тези “охлювчета” не са йерархично еднакви в моите очи и съвсем естествено, аз си имам фаворит сред тях. Днес, това мое най-любимо “златно охлювче” има рожден ден. Разбира се, че не мога да подмина този факт и бих желала и тук да му пожелая да ми е много здраво, да ми е все така добро, да се задържа по-често в майчината орбита, да пътува много, да се среща с много и много добри хора, да ни радва с постиженията си (не само учебни) и… това е. За друго не се сещам. А вие?;)

Labels:

“Да живеят "златните охлювчета"!”

  1. Blogger Fobos Says:

    Е... аз от скромност няма да допълня, но ще ти благодаря!

    БЛАГОДАТЯ ти, Тони {}