<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

за комиците - комично

Че съм аполитична е факт, който безкрайно ме устройва, но и безкрайно ме дразни. От една страна нямам абсолютно никакво желание да гледам оядени физиономии на хора с едничка мисъл в главата си как да ме / ни прекарат, а от друга - осъзнавам ясно, че имам своята обществена отговорност да не давам власт в ръцете на същите тези хора.
Така де, ама как да направя второто, когато трябва да гласувам за партия, а тя си поставя същите тези, оядените (понастоящем или в бъдеще) хора, на изгодните (според бизнес / междупартийни договорки) позиции? Как да стане така, че да избирам хора – можещи, знаещи, милеещи (уж) за народ и родина (звучи познато, а?!), като те не могат да се докопат до властта?
И така, четейки за италианския комик и прекрасната му идея, всяла смут в сърцата политически, чак ми стана завидно, а и признавам - тъжно... не за нещо друго, а защото у нас няма да се намерят тези 300 000 гласа, които да застанат зад една добра и никак не комична идея. И именно, защото ги няма тези условни 300 000 души, ще четем за олигофренските предложения за "данък образование", които ще бъдат отхвърляни по не по-малко олигофренски начин – хладно и определени като “нелепа шега” от хората, които са дали в ръцете властта на първите и които вместо да дават квалификации на безумията, трябва да поискат сметка (да се разбира оставка)!
Е, именно заради това, ще си живеем в страна, управлявана / обитавана от олигофрени, незнаещи що е туй Дарвин и чудещи се за какво им е туй нещо - училището? За какво са им преподавателите (та те знаят повече от тях)? Какъв е смисълът на образованието?
Заслужаваме да е така, щом не можем да се сберем 300 000 души и щом позволяваме на олигофрените да се подиграват с българския учител – този, от когото очакваме да “издялка хубави свирки”, този, комуто властта обещава 10 % увеличение на заплатата (на 350 левовата заплата !; за съвременните ученици обяснявам: 10 % на 350лв са 35 лв!) от м. Юли, но същия този м. Юли ги пуска (тях, учителите) в полагаем годишен отпуск, а по закон, щом си в отпуск нямаш право на увеличение (?!?!?!?!?!?!?)....
Е, какво можем да очакваме от този учител? Да, точно така - да прави хубави свирки, ама с вашите деца няма да се получи... Същия този учител ще си потърси друго, по-привлекателно поприще, със заплатата от което ще може да си храни и отглежда собствените деца! А вашите (и моите, ако и когато ги имам) за тях не ми е ясно кой, как и на какво ще ги научи
....

Labels:

“за комиците - комично”

 1. Blogger Fobos Says:

  Олигофренска история... За съжаление на думи 3 млн. ще застанат отпред и ще заявят "браво" на идеята на Бепе Грило, а дефакто всеки ще каже, че нищо няма да се промени и ще си зарови главата, за да не вижда какво се случва... Типично по нашенски!

  Между другото, маме, поздравления за внимателния прочит на наредбата за учителското "увеличение"! Оказа се, че не съм единствения успял да хване този ловък финт на властта ;-) Ще оставя без коментар, защото рискувам да е доста гневен... Голяма част от българските домакинства имат по един "льольо" даскал и знаят какво е...

  Най-безумна беше речта на министър Вълчев тази сутрин в "Тази сутрин" по bTV: той каза, че увеличението на учителските заплати ще бъде над 50% - от юни с 10%, от януари с още 10%! От миналата година имало още 10%... Абе, рекордно направо! Само, дето в икономиката 10+10... и т.н. означава НИЩО, защото инфлацията ги изяжда!

  А, и още нещо се досетих - с новия плосък данък учителите съвсем ще го закъсат! Ще плащат доста по-високи задължения. Е, все пак ще бъдат покрити от „увеличението”...

  Абе, както каза и Фения - олигофренска държава, олигофренска история... една от малкото!