<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

денят "Х" за преносимостта

В навечерието сме на деня "Х" и кой с нетърпение, кой с любопитство, очаква стартирането на услугата “преносимост на номерата”. Бяха спрягани много пречки, бяха спрягани много дати и все пак, утре е 11 Април и всичко би следвало да е преодоляно. Технически предполагам няма да има проблеми, но административните такива ще бъдат големи, убедена съм;)

И така, кой ще е първи?:)Labels: ,

“денят "Х" за преносимостта”

 1. Blogger Fobos Says:

  Аз няма да съм :-) Поне не скоро... или поне докато съм доволен от моя оператор!

  Иначе днес четох един анализ по тази тема и се оказва, че едва 3% от европейците биха си сменили GSM оператора и запазили номера. Някои посочват като възможност смяната на номера, но не държат и на кода. Тези, които влизат в 3-те процента се окачествяват като крайно разочаровани дългогодишни клиенти на даден оператор, които не желаят да загубят контакт с хората, произтичаща от смяната на телефонния номер.

 2. Anonymous Таня Says:

  Според мен проблемите ще са предимно в обслужването на клиенти, които са изразили желание да се махнат от "своя" оператор. Увещания от типа - Aма вие сигурни ли сте? Ама помислете си... Разузнайте и ще видите, че и при другите оператори тарифите са еднакви... Ще е объркващо за вашите приятели... Ще имате проблеми с мрежата... и други подобни.

 3. Blogger Fenia Says:

  @ Fobos, теб те знам;)

  @ Таня, няма да е само увещания!Очаквам поне 3-4 пъти да ги разкарват до разните там центрове, да попълват молби и т.н., и т.н. А при прехвърляне на предплатена услуга и новият оператор ще ги увещава: "Ама моля Ви, минете на договор! За какво Ви е тази предплатена услуга..."