<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

bezpanika.com

Вчера попаднах на този магазин пълен с всякакви занимателни, забавни, идиотски нещица. Адски му се зарадвах! Жалко, че преди седмица най-после оборудвах дома си с 2 бр. пепелници (за гостите ми, изпадащи в никотинов делириум). Ако не бях направила тази грешка, със сигурност щях да взема един кашлящо - пищящ пепелник:)

Labels:

“bezpanika.com”

 1. Blogger Fobos Says:

  Линкчето, което си дала за този пепелник не е валиден, но идеята ти е добра. Така с усмивка ще намекнеш на гостите ти, че не е си склонна да търпиш им цигарения дим :-)

 2. Blogger Fenia Says:

  Грешка поправена ;)

  Бе аз и без усмивка им казвам, че не понасям цигарите. Хората така са ми свикнали, че без да питат каквото и да е, излизат да пушат между етажите ;)

  И... въпросът не е в търпенето или не, а в това, че трябва да ги отказват и то колкото по-скоро, толкова по-добре ;)

 3. Anonymous legrandelf Says:

  Много забавни простотийки предлагат оттам :)) Имам си няколко вкъщи, сега чак ми се прииска да се ровя в прахуляка, за да изровя въпросните джаджи :)

  БЕЗ ПАНИКА !

  :))