<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

К сожаленью, день рожденья только раз в году...

Да ми е жива и здрава снахицата, да е много щастлива и винаги така мнооого обичана!;) Нека всички свои мечти въплъти в творение и така да освободи място за своите нови въжделения...;) Аз също си пожелавам нещо, по случай нейния рожден ден и...а дано се изпълни!;) Знаеш какво е, нали, снахе?:)

“К сожаленью, день рожденья только раз в году...”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    Благодаря за страхотните пожелания свеки {} Тъпкано да ти се връща, както се казва ;) иииии понеже аз съм една добра снаха, която обича свекърва си въпреки, че не я е виждала отдавна, мисля да реализирам пожеланието, което ти сама си направи ;)

  2. Blogger Fenia Says:

    Go baby go go! ((( )))