<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Лудостта на СГО...Наложи ми се, преди няколко дена, да се разходя посред бял ден по бул.Витоша. Малко е странно, защото работя едва ли не на самия булевард, но минавам по него предимно вечер, прибирайки се от нейде.Свикнала съм да го виждам поизпразнен от навалицата и осветен от витрини, мъждукащо улично осветление и фаровете на преминаващите коли... Да де, но сега, минавайки по него се удивих на грозотията, съществуваща на това уж най-представително столично място за разходка. Аз лично, не съм привърженик на кметската идея за превръщането на Витошка в пешеходна зона! Напротив! Макар, че като човек, идващ от провинцията, за мен е съвсем нормално централната улица да е пешеходна и да е място за разходка, но като шофьор и като запознат в детайли с движението из центъра, с възможностите за паркирането и т.н., а и имайки предвид, че въпросната “пешеходна зона” е една “плюнка” разстояние, считам, че това решение задоволява просто някаква болна амбиция за себедоказване или...знам ли там какво на настоящия кмет. Та, както вече отбелязах, рядко я виждам на слънчева светлина. Първото, което ми се наби на очи, още с изскачането ми от ъгъла с Алабин, бе искрящото синьо/жълто/зелено на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. По отношение на разделното събиране съм категорично ЗА и...то още от ранна детска възраст – природата и нейното опазване са тема, по която обичам да мечтая.... Та, разделянето им е нещо, което приветствам и все пак си зададох въпроса - е ли е необходимо, на най-централното място на столицата да се пльоснат три палаткообразни творения и то така яркообагрени, че за миг може и да си помислиш, че е някакъв авангарден опит за великденска украса. Не е ли по-правилно тези неща (на път за НДК срещнах още 2-3 такива групи “великденски палатки”) да са по-дискретни и да са поставени в началото на малките улички, който пресичат многократно въпросната пешеходна зона?! Другото интересно е, че наличието на тези контейнери, не изключва липсата на традиционните метални контейнери. О, не! Те са там - облепени с всякакви обяви, повечето от които скъсани и неактуални... Огледах се за и за кошчетата Да, те вече са “дискретно” поставени. Толкова “дискретно”, че даже трудно ги намираш... А, ако случайно откриеш такова, то по него са съвсем пресни следите от огнените “страсти” разгоряли се вътре.... Аз лично не съм пътувала много, но където и да съм била извън България, такова нещо не съм виждала! Напълно възможно е и да не съм обръщала внимание де, но...все пак не намирам за нормално на така афишираната като “представителна пешеходна част на столицата” да се заобикаляш с контейнери и боклуци! Тази снимка е направена вчера. Часът е 17:15, а мястото – ъгъла на бул. Витошка и ул.Денкооглу. Нормално ли е това?! Столична община провежда в момента пролетно почистване и афишира голяма активност, уж. Как е възможно, тогава да допусне, това нещо да бъде видяно в центъра на София? Разбирам, че и живущите там имат правото да се “разтоварят” от натрупаните по мазета и тавани боклуци, но (според мен), това трябва да бъде уредено по друг начин – например, може да се районира центъра и живущите във всеки микрорайон да имат своя дата/дати, на който да могат да изхвърлят непотребните си неща но (пак според мен), на изрично оказани места, изключващи най-представителните части.

“Лудостта на СГО...”

 1. Blogger Valery Dachev Says:

  На мен идеята с превръщането на Витошка в пешоходна зона страшно много ми харесва. Преди това прибирането по нея за пешеходец беше ад. В общия случай минавахме по успоредните улички, за да не се налага да се блъскаме с хората и колите по тротоарите. Шофьорите в момента просто избират други маршрути. В интерес на истината, задръстванията из малките улички не са по-големи от тези, които ставаха по принцип по Витошка. А и един Голф 2 като нищо може да се промуши. :-P

  Що се отнася до пролетното почистване, аз не знам по какъв признак общината ще разбере кога точно имам време да разчистя. Просто трябва да има определени места, до които гражданите да извозват буклуците си, за да няма разпилени такива (буклуци де:)) навсякъде.

  Иначе чест прави това, че нощем работата по извозването на буклука си тече. Преди малко мина един камион. Ако имах излизане и бях по-нахален, бих ги подпирал дали биха ме "хвърлили" до някъде.. :-P

 2. Blogger Fenia Says:

  Мисля, че съм отбелязала, че съм ЗА пешеходната зона във всеки град по принцип;) Дали превръщането на Витошка в такава ще направи придвижването по-бързо...ще видим;) СГО има идея за тези пешеходна зона. Не съм закрила темата с лудостта й;) Просто покрай другата тема...се натъкнах и на темата за боклука (не, че съм открила топлата вода, де;) ). Та....просто търся време да опиша по-подробно идеите й (на СГО), както и официален източник, който да потвърди "вътрешната " ми информация;)
  Относно нощното прибиране на боклука, не виждам какво има да се възхищавам на хората за това, че си вършат работата, за която им е платено?!:) Според мен, то (събирането) просто ТРЯБВА да е такова;) И ако Е такова по Витошка, в моята "губерния" не е! Плащам такса за битови отпадъци ( съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 6, ал.1, т. А) за събирането на боклука толкова, колкото ми е определена и в срокове, които също са ми определени (ако нещо ги пропусна...лихвите не ме подминават, пак съгласно ЗМДТ, чл.4, ал. 2). За разлика от данъците, таксите се събират срещу оказване на насрещна услуга. Тази такса конкретно, се събира за това: “ЗМДТ: Чл. 62. (Доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
  Интересна е т.4 на чл. 66, ал.1: "Чл. 66. (1) (Доп., ДВ, бр. 119 от 2002 г.) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване."
  Няма да я коментирам...
  Вярно е, че нямам личен договор с общината (макар, че юридически, задължението ми да си плащам данъка по цитирания вече закон най-вероятно, се изтълкува, като обществен такъв, ам...все пак не съм юрист и не съм 100% сигурна) за това кога и как трябва да става, но след като си я плащам е нормално да имам определени изисквания към тях;)
  Относно различните места за изхвърляне на отпадъци...ми то си има, бре, младежо;) Всеки невключващ себе си в понятието "битов отпадък"(пак според ЗМДТ, в частта допълнителни разпоредби, т.7, е указано, че такива са: “ЗМДТ: т.7. (Изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; доп., бр. 109 от 2001 г.) "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. “
  , се третира (това го знам от опит....виж не го виждам в закона...) като "строителен" или едрогабаритен (виж...за някой химически и др. опасни отпадъци, мисля, че си длъжен да си ги преработиш и тогава пак следваш процедура за изхвърляне). Всяка община си има определени разтоварища, до които си длъжен сам да си извозиш строителния отпадък. За София, това е разтоварище Враждебна (може да има и друго, но за това съм сигурна). Но, да не си мислиш, че можеш ей така...в Голф 2-та ( какъвто аз вече нямам....) да си метнеш строителния отпадък? Неее, първо трябва да отидеш в Столична община, Земни маси, което се намира в Зона Б5 (ако ти трябва адреса, ще ти го потърся;) ) и което е с работно време като моето ( предполагам и твоето), и там да си платиш за това, че ще си оставиш строителния отпадък в разтоварището. Както виждаш...така е уредено, че да е максимално удобно на честния данъкоплатец-позвател на услугата... Срещу заплатената от теб такса на кубик, ти се издават: Разрешително за извозване на строителни отпадъци на разтоварище Х и Фактура за заплащане на сумата по разрешителното. Едва след това, отиваш в депото (там не можеш да си платиш – максимално улеснение). Прави се измерване на количеството боклук, за да се види дали си си платил за точните кубици и...си ги разтоварваш. Така е по законния начин! По принцип, движейки се по улиците с боклук, различен от битов, подлежиш на контрол (убий ме, не знам от кой) - откъде си го взел и накъде го караш (а кажи ми, циганите с каруците...дали някой ги проверява?!). Затова и трябва да се движиш с разрешителното и фактурата за платена такса за извозване. В разрешителното, освен количеството, фигурира и начална и крайна точка на движение ( откъде - накъде можеш да се движиш..). Та, като нямаш време да разчистиш по време на пролетното почистване (само по това време и по време на есенното, имаш право да изхвърляш и строителни отпадъци до контейнерите), следваш тази процедура ;) А, това, че живееш в центъра си е една ИЗИСКВАЩА привилегия...и (според мен) ша требе да си плащаш за нея...най-малкото, защото още не си ме поканил и почерпил за случая:Р
  * пълния текст на ЗМДТ, може да се види тук: http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/98.html

 3. Blogger Valery Dachev Says:

  Баси, колко нещо изписа само и само да ни (с Драо) дойдеш нагости. :-P

  Що се отнася до буклука, мен ми е приятно от факта, че правят сметоизвозването предимно нощем (все пак можеха да го правят и денем). Останалото е ясно - и на мен не ми харесва струпания по улиците боклук, но проблемът за това не е само в общината, ами и в хората. Самото пролетно почистване ми звучи като "Честита баня !". Ако човек целогодишно си поддържа жилището, няма да търси повод в пролетта да го прави...

 4. Blogger Fenia Says:

  Ми...кат' са не сещате с младежа... шанса мий е да са самопоканя;)
  А за боклука-пак сме се не разбрали;) Сигурно обяснявам много сложно и не моиш ми схвана :РРр Ама...кат са замисля, ти само в Студентски град си живял и в центъра;) Щом казваш-вярвам ти-в центъра го събират нощем така, както трябва да бъде. Да де, ма в моя квартал не е така! Най-редовно сутрин се чудя как да си поставя торбичката с боклука така, че да не падне от вече образувалата се планина...и започват съмнения някакви да се прокрадват в мен за това, дали пък "Чистота" или поредното депо пак не стачкуват ;) А снимката, която съм поставила е направена, все пак в работен ден, и то по време, когато хората излизат от работа. Специално за центъра, държа на това (нека ви е гадно!), трябва да има по-различен режим на пролетно почистване - със специално указани места, нейде из малките улички... А "пролетно почистване", за нормалните хора (а не за момъците с ергенски квартири:Р) означава да си изхвърлят вече сменените матраци, счупени столове, сменените дограми...ей такива работи... Не, че цяла година не са чистили;) Не! Просто са заобикаляли ненужните си вещи из къщи, за да не замърсяват междублоковите пространства и улиците ;)

 5. Blogger Valery Dachev Says:

  Добре, че съм ерген, за да не ми се налага цяла зима да спя на износен матрак, да прекарам с кофти дограми, счупени столове и т.н... :-P

  Е, и в Студентски град има проблеми със сметоизвозването, но всички знаят, че студентите сме си мизерници и мръсни провинционалисти замърсяващи столицата. Та там вече не прави чак такова впечатление. Кофти иначе за другите квартали на София, но... какво иначе да показваме на чужденците ? :) Може би просто на камионите се налага презареждане с гориво в движение, докато стигнат до някои крайни части на София... и София-област. :-P