<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Специално за Плине

Направих няколко снимки (не бъдете строги деее, все пак са направени със скромните възможности на мобилния ми телефон, а и фотографа съм аз:) ) в морската градина, защото детето няма да може да я види такава, а исках да му я покажа... Страшно я обичам по това време! Всичко е раззеленено, около флората е пълно с нацъфтели цветя (за тези, които питаха, флората е от 26.04.2006 до 01.05.2006...за жалост, аз няма да мога да бъда там), а хората са напълзяли из всичките и краища.....


цветята около Флората:)
Детенце, което си играеше само на пясъка и се засипваше с пясък. Зад него, на алеята, стояха родителите му, които и за миг не си помислиха да му направят някаква забележка. Удивих се на спокойствието им:)И младежите си играйкаха на пясъка...


абсолютното спокойствие (снимката е направена от моста) ....

...и морето в мен.....
"Вижте, вижте сърцето на моята сянка -
многосърца, стоцветна, различна съм аз"

“Специално за Плине”

 1. Blogger grrrrr Says:

  The Gathering - Always

  "Sometimes words can not say what the heart feels.
  Music can express the things that our language cannot."

  :)))

  такъв.. морски инструментал :)

  Благодаря ти, Фени!
  и за другото! ти знаеш кое! :))))