<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ах, ах, ах...защо съм такваз?!

Записах се:) Отново.... да видим какво ще правим сега... Варианта е пак полу... Не е стандартния курс по френски (остават ми само 2 такива нива, които на фона на 10-те минати...изглеждат незначително малко), а conversation… Знам, че е отново стъпка назад, но все пак съм “в играта”, нали? Истината е, че вече осъзнавам, че са ми много нещата, а от ни едно не искам да се отказвам...мрънн.. :( То всичко хубаво, ам сега са ми свободни само съботата и неделята, които считам като “лично и неприкосновено” време... Да де, ам при записването във Френския културен институт се оказа, че има и Français du tourisme. И сега...дилема... - conversation го записах, ам той е само понеделник, а туристическия го има събота (все още не е сигурно, че ще се сформира група, де ). Ta….дали да си жертвам три часа от съботата...ей така, без да знам защо...просто заради неясното бясно желание да го направя, или не?! И лошото е, че колкото и да си задавам въпроса, отговора ми е ясен-има ли група, ще се запиша:(

“Ах, ах, ах...защо съм такваз?!”

  1. Blogger Sis Says:

    Пълна лудница... Ако се запишеш - пиши се закотвена в София и за уикендите, които ти (понякога) предпочиташ да изкараш извън столицата...
    Пък и нещата, с които се занимаваш и без това са ТВЪРДЕ много, чак започвам да се питам дали си имаш разграфено теФтерче с дневен график на всички задачи. Че и нощен график ;р