<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

И така, дойде и т.нар. страстна седмица. Сега е момента за тези, които не са били досега на пост и въздържание (:Р) – да преминат :) За останалите, това е седмицата, която ще сложи край на техните "страдания" и ще рестартира “блажния” им животец;) Та тези, които биха искали да поживеят богоугодно поне през тази седмица, ще трябва ( освен въздържание в мислите и делата ) да изключат мазнината (нищо, че е растителна) от гозбите си до петък. На Разпети петък, освен ако са немощни или престарели, ще трябва да минат само на водица;) В събота-нормален пост и да отидат да се изповядат. А в неделя, след утринната служба, ще трябва причастие да вземат и чаааак след това ша могат да се пооблажат;)
Аз лично смятам да се пробвам да "избутам" седмицата според църковните канони, ама...ша пропусна частта с изповедта. Не, че нещо ма притеснява, ма да не губя времето на светия служител... Все пак, за да се изповядваш...требе да има какво, нали?:p~

“”