<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

:)

Безспорната новина на деня е визата на Плине. Това е нещо толкова дълго и толкова силно желано, че чак ми се струва невероятно;) Това е и нещото, което ме накара да се усмихвам въпреки раната и наситения вкус на прясна кръв в устата ми...
Сега ще си я почакам за да мога да я прегърна, да и връча няколко балона на летището и да си подрънкаме на воля в късната вечер, седнали на леглото и ядящи кивита.
Хайде дете, идвай си :)

“:)”

 1. Blogger Fenia Says:

  Един човек ми става длъжник доживотно и той си знай кой е, ма да не се заблуждава, че задължението му има нещо общо с дартса!Тц, на мен там "фъндъци" ми не требват, я съм си добра:Р

 2. Blogger Sis Says:

  Ъъъъ... таковЪта... може ли за мен да има портокали? Вий си яжте кивитата... ;р

 3. Blogger grrrrr Says:

  This comment has been removed by a blog administrator.

 4. Blogger Valery Dachev Says:

  ух... деа... прибрах се пак

 5. Blogger Fenia Says:

  ша си помисля за за портокалите, ам ко нема на диета ша си останеш, бре, гъсок;)

 6. Blogger grrrrr Says:

  това вече съм аз! :Р хахаха, остава само да си оправя само метлата и фиууу ;Р
  а Valery като се правеше на мен (;р) казваше нещо за някакви оправдания... пък аз пак съм недоразбрала... хъмммм ;>

 7. Blogger Fenia Says:

  Е, деца, деца, побъркахте старата си кака, признавам си! :)

 8. Blogger Valery Dachev Says:

  (аз го пиша, аз, аз ! не е Пльон ! :))

  Тя старата ни кака от малка сигурно си е такава.

  Забравил съм за какви оправдания, за какво дължене става въпрос... нищо не знам, нищо не е документирано ! :)

 9. Blogger Fenia Says:

  Младежо, какa ти е стара, ма не и глупава.... Ти си мислиш, че няма документация:) /ме си получава коментарите на мейл, така, чеее...вече съм измислила разни нещица дет' требе ми ги свършиш и то .......ВЕДНАГА:РРрр

 10. Blogger Valery Dachev Says:

  fake, fake ! :-P