<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

разочароващо

Приказката за двата стола и в крайна сметка да седиш на пода си е вярна... Ей на, както се чудех един или два да са курсовете по френски, се оказа, че няма да е ни един:( Криво ми е по този повод, криво...та чак леко са поизправя... Днес трябваше да отида ...уж да уточним в кой ден е най-удобно на всички и....на, на мен не ми е удобно да е в сряда и...мръннн, оставам си без курс по френски... Френския в туризма, пък, бил втора част и сега нямало първата част...щяло да има чааак през Септември...и.....два пъти мръннн....
Плине реши да "ре-изгрее" на блогерския небосклон и така да върне екзотичния привкус на утринното ми кафе;) Цял ден се опитвах да я поздравя с добре дошла, ма на...съдбата ме лиши от таз възможност:Р
Утре имам и изпит някакъв...кофти, от гледна точка на факта, че не съм погледнала даже материала.... Още по-гадното е, че преподавателя вече си има 1 ( а може би и много повече) на ум за мен, щот предмета бе "Данъчен режим...", а аз имам определен афинитет към материята, още повече, че преминахме през доста закони... Е, какво съм виновна, че съм любознателна (не ми харесва да се наричам любопитна) и нон стоп задавах въпроси на преподавателя...толкова много, че накрая го виждах, как едвам се сдържа да не дойде до мен и да ми "зашие" някой и друг шамар.... Ма утре е неговия ден, де;)

“разочароващо”

  1. Blogger Valery Dachev Says:

    Шъ съ спрайш, неа де да бягаш ! :)