<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Татко, татко, това органайзера на Левски ли е?

Страшно се забавлявам с децата, с техните "странни" разбирания и „изцепките”, казани със съвсеми невинен тон. То не, че е чак толкоз’ странно де... Нали и самата аз си обяснявам сложните (за мен) неща с други, познати ми такива.
Та, заглавната реплика бе изказана от едно детенце, пред витрината с дневника на Левски в НИМ.
Друга сладка реплика чута наскоро, е с автор дъщерята (4 години) на моя приятелка. Бе по повод един плешив човечец ( Сега не искам хората с голи главици да ми се разсърдят. Не! Четох нейде, че плешивите мъже били по-потентни. Та...явно тези, които им се подиграват, просто изпитват някаква завист...или яд...или е въпрос на незнание.). Та, въпросното дете, виждайки човечец с голо теме, заби следния въпрос на майка си: Мамо, ний сега на чичковците без коси, смеем ли им се?! ..........
Друга пък „отворка” (този път племенница на мой познат; седем годишна), след поредния тъп въпрос от страна на баба си, отегчено отговаря: Който много пита, много го лъжат...
Мнооого сладки...мнооого....
Темата за децата ме навежда за пореден път на мисълта колко са малко (като брой) днес в България:( Помня, в моите детски години, как непрекъснато отвън се чуваше глъчка, как непрекъснато майки крещяха на деца да се прибират, а те водеха преговори само за още малко, как кварталните сливи не можеха да отгледат зрял плод..... Изумявам се непрекъснато днес, как пред блоковете плодните дръвчета не само дават плод, но и той узрява и пада презрял по земята, карайки ни да вървим в някаква киша, която, ако своевременно не завали дъжд, ферментира и загнива.... Кофти, някак си...“Татко, татко, това органайзера на Левски ли е?”

  1. Blogger ieti Says:

    Blogger Hacks

    Това са триковете за които ти казвах :)

  2. Blogger ieti Says:

    Ох това е истинския линк --> http://help.blogger.com/bin/topic.py?topic=41