<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9 Май - деня победно-обединен

На 9 май руският народ отбелязва Деня на Победата, а отскоро на тази дата се чества и Деня на Европа. Това е и датата, на която е родено и едно познато ми, добро дете!

Честит рожден ден, Миро!!!

...а ето я и моята честитка :Р

Ех, мила моя сладка Uga,
Ех, мила моя теменуга
Бъди ми винаги тъй дъхава и скромна, и добра
Бъди ми винаги другарченце любимо за игра


Макар и да си малко мързеливо
А може би ти просто си лениво:Р
Аз знам, че имаш шаренка душа
Изпъстрена с палитрата на цветната дъга


А малкото ти “златно” сърчице
Приятели е сбрало като в гнезденце
Очакващи с нетърпение деня,
В който ти ще станеш вече и баща


И нека пожелая ти сега
Да пазиш детското на своята душа
Да бъдеш и от небесата ти благословен
Със здравето и щастието на дома свещен!

“9 Май - деня победно-обединен”

  1. Blogger Sis Says:

    Еййй! Жив и здрав!
    И само хубави неща да му се случват на Уга-буга :)
    Наздраве!

  2. Blogger ieti Says:

    Мерси мерси :)