<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Абсолютно начинаеща ли? ...неее, вече не;)

Ихааа, чак не мога да повярвам! Край с абсолютно начинаещите :). Хъммм, това ме кара да се замисля, къде ли съм? ...сигурно нейде сред средно начинаещите:Р
Днес случайно отворих сайта на школото ми по танци и останах адски изненадана, защото моята група не фигурираше в графика. Реших, че пак съм пропуснала да чуя нещо (примерно промяна на часа, деня...) и взех да се тюхкам дали ще мога да продължа да ходя на танци. При условие, че ритъмът за мен е винаги нейде между тактовете и съм с доказана липса на слух (не казвам, че съм глуха....особено ако става дума за мен...всичко си чувам:Р) е странно какво невероятно удоволствие ми доставят посещенията на латино танците;)
До днес, инструктор ни беше самия Памбос, заедно с Мира и аз бях много доволна. Чувах в съблекалнята, че има и други инструктори и все се чудех - как ли е при тях, като бях убедена, че една промяна не би ми допаднала (явно съм си традиционалист...кат' свикна с нещо и...трудно мий после да го променя). Около нас често "прехвърчаше" една личност, която всички наричаха Кики и която сякаш бе "забулена с плаща на загадъчността" и може би затова ми бе и интересна. Е, от тази вечер той ни е инструктор и съм изненадана, че смяната се оказа повече от приятна;)
....и...как е възможно тези хора да са толкова пластични и с такова невероятно чувство за такт?!:) Пууу, щеше ми се и аз да съм като тях...ма на... оставам си все същото "добре изсъхнало дърво":)

“Абсолютно начинаеща ли? ...неее, вече не;)”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    и ти ли ще се влюбиш в кики, както всички почти жени в школата:)))

  2. Blogger Fenia Says:

    @Една такава.. едва ли:) Аз май ще бъда от онази "почти" част дет' остава невлюбена;) По ред причини, непрекъснато се срещам с интересни личности и ако взема да се влюбвам във всяка една от тях... ми без сърчице ще остана, бре;) А и то туй Кики си е почти дете (за мен)... все пак голям и сериозен човек съм, нидей тъй;)