<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

***

Преди малко ми звънна Валери , за да ме зарадва с две неща:
1. Паяк бе вдигнал кола на БТК - тяхната кожа! Днес минах покрай новия им паркинг (писах подробно за това на 03.05.2006). Вече има и табела - 33бр. служебен абонамент! 34-тото място бе място за инвалиди...
2. За да ми даде решение на задача, която му бях поставила и която (за мое учудване) не бе забравил! Предполагам, че ми се подмазва за нещо, ам...времето ще покаже;) Ако, обаче, си мисли, че ще му пусна "фъндък" на дартс, много се лъже! Може и да му дам 1-2 игри, но...колкото и да се старая да губя, пак няма как да се преборя с таланта вътре в мен:РРрр

“***”