<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Добре дошла на белий свет, Стела;)

Хей, научих новината
Ей го, тука е бащата
На момица с име Стела
Нека хубава да е като газела
Да е мила и добра
Да е страхотна дъщеря
Да храбра като мен:Р
Всеки мъж да е във неин плен
Да носи силата и доблестта
на героите, и храбростта
на принцесите от красотата
а на розата пък – аромата
на алабастъра – цвета
и на славея - смеха
Честита ви щерка, Миро! :)))

“Добре дошла на белий свет, Стела;)”

  1. Blogger ieti Says:

    Еххх просто нямам думи :) Мерси Тони!