<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Гигантски скок

Случайно попаднах на договор за съвместна дейност, между две дружества, едното от които е може би най-омразното ми българско такова. Останах изумена от факта, че една от последните точки на въпросния договор бе “антикорупционна клауза”. В първия момент реших, че клаузата обвързва само служителите на двете дружества и конкретния договор, но по-внимателното ми прочитане показа, че хорицата са се опитали да направят едно по-генерално обвързване на дружествата с преки или косвени нерегламентирани плащания, дарения или дори обещания за такива.... Друг е въпросът, доколко кадърно са го списали и какви биха били евентуалните последици за прегрешилата страна, но... все пак останах приятно изненадана. И как няма да съм? За първи път виждам подобно нещо и...се замислих дали пък не е плах опит (а то може и да си е практика вече, но аз да не знам) за по-мащабна борба с корупцията? (Спокойно, знам, че е само за “измиване на очите” на обществеността, но.... обичам да мечтая и не се срамувам да го правя!) ;)
По този начин, така омразната ми фирма направи един гигантски девет километров скок в моите очи – нейде откъм “адските дълбини” на Марианската падина, докъмто долна мъртва точка в родното ни Черно море.
Браво, на въпросната фирма и .... повод за размисъл у другите нашенски... :)
Как беше по комунистически.... Нека да превърнем думите в дела?!:)

“Гигантски скок”