<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

На моята кръщелница

Честита ти първа годинка, Маги!

Хей, детенце, малко и игриво,
Нека да си винаги щастливо
Нека да си мило и добро
Нека бъдеш символ ти на чисто същество

Днеска си с годинка по-богата
А утре – и със цветовете на дъгата
И надявам се, че радост като пурпурна заря
Ще гони надалеч от тебе, всякоя тъма

А скоро ще откриеш чудесата
Дет’ се раждат в душата на децата
Дет’ превръщат се в онез мечти
Даващи попътен вятър в идните ни дни

А от теб се иска само да ги съхраниш
И с много грижи да ги обградиш
За да бъде слънчев бъдния ти ден.
Слънчев като днешния ти ден рожден!

“На моята кръщелница”