<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Е, не, не е истина....

Наистина не е истина, че:

 1. точно в момента имам проблем с РС-то у дома...
 2. точно в момента неистово се нуждая от интернет...
 3. в целия кватрал, където и да е имало интернет клубове, всички са изпозатворени...
 4. и Зоната в Арена е все още затворена (струва ми се, че повече от 5 месеца), а именно тя е причината всички клубове да "загинат"...
 5. от един мой пост в този блог, човек е направил достатъчно много връзки за да достигне до номера на личния ми мобилен телефон и да проведе един доста дълъг разговор с мен
 6. този човек, с който по стечение на обстоятелствата сме се срещали неколкократно е могъл да си извади едни доста погрешни впечатления от видяното (видяното, а не прочетеното)
 7. нещата наистина могат да изглеждат толкова реално измамни
 8. ....или поне така ми се струва, че този човек все пак се убеди в абсолютната ни добронамереност към място, което обожаваме и на което не бихме причинили и "грам" вреда
 9. мога да бъда толкова чувствителна към чуждото мнение. Това обаждане и първоначалната "дръпнатост" на човека отсреща за миг ме "уби" - накара ме да се разтреперя, да ми се подкосят краката, да ми се разтупка сърчицето....

....дано са ми повярвали!...... надявам се да е така! Ако ли не....

Ако ли не.... пред мен са годините, за да ги убедя в противното! :)

“Е, не, не е истина....”

 1. Blogger zlatkata Says:

  пссс..
  може да не ти говоря ама ако някой с нещо се е опитал да ти навреди..или да ти ограби личното пространство..или да те нарани нещо е изкормен..дай го на Злата:>
  няма да питам за подробности, просто трябва да ги знам..какво точно се е случило..

 2. Blogger Fenia Says:

  Спокойно, Злате, kакто знаеш, личното си пространство го пазя с нокти и зъби и не позволявам на никой да го пипне. Няма никой за убиване или изкормване;) Всичко е наред! И... благодаря:)