<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

До Fobos, по-големия и по-близък спътник на Марс

И днешния ден няма да мине без пожелания за рожден ден... Този път са за него - Fobos - едно пораснало дете, което толкова много обичам, че направо съм възприела като мое си;) И понеже той си има приятели, които смея да твърдя са от онзи изчезващия вид на истинските такива; богат е – разбира се не с пари, а с много по – безценната чиста душевност и ценностна система, достатъчно мечтателно – наивни, за да бъдат разбрани само от другите подобни романтици.... то...не ми остава какво друго да му пожелая, освен много здраве и много вяра в любовта! Знам, че звучи безкрайно банално и шаблонно, но също така знам, че той ще разбере правилно посланието в това ми пожелание!

Честит рожден ден, маме! ((( )))

“До Fobos, по-големия и по-близък спътник на Марс”

 1. Blogger Fobos Says:

  Благодаря, маме! Как да не се чувства щастлив човек с такава майка... с такава приятелка?! :-)

  Благодаря!

  Както ти каза, имам страхотни приятели - имам вас, на които безкрайно много благодаря за всичко, на които благодаря, че сте до мен в трудните моменти и, които знам, че ще сте винаги в моята орбита и ще споделяме всяка усмивка или сълза.

  За мен днес не беше много успешен ден, но ми върнахте усмивката с куп пожелания и топли думи.

  Перфектно разбирам посланието ти, Тони, ще гледам да поема по правилна посока оттук нататък! {}{}{}