<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Рожденици, рожденици и пак рожденици....

Това е още един мой, много любим човек (е, щом пиша за него тук, няма начин да не е;) ). Това е един човек, с много тънко чувство за хумор и безкрайно отдаден на нещата и хората, които обича, човек, с когото съм скъсала 3 чифта обувки по време на танци (малко като в приказката, а?;) ), човек, успял да ме избута, изтегли, извлачи при зимни условия (повярвайте ми, това е подвиг;) ) до в. Мусала и да ми подари най-страхотното посрещане на Нова Година, човек, овладял нормалните си човешки страхове и скочил (Слава Богу, завързан с въже!) от доста мостове, изкачил и невероятните 8848 м без кислороден апарат и станал първия българин успял да го направи (година по-късно, 2005, се опита да изкачи и по-страшния К2, но остана възпрепятстван от лошо време). Всичко това и още много е Дойчин Боянов - човека, който идната седмица отново заминава за Пакистан, притеглен от нови сурови висоти....

Честита годишнина, Дойчи! Бъди все така напорист, целеустремен и винаги завръщащ се при своите приятели! Успех!
P.S. Поместената по-горе снимка, както и по-голямата част от използваните от мен снимки са дело на Красимир Тодоров.

“Рожденици, рожденици и пак рожденици....”

  1. Blogger dzver Says:

    Феня, къде ще ходи Дойчин тази година? Не виждам никаква информация на клубната му страница.

  2. Blogger Fenia Says:

    Веско има малко информация, но не на страницата на СК "Вертикален свят", а в www.climbingguidebg.com. Там, както и при предишните експедиции ще се публикува пълната информация, а първоначалната такава е тук: http://www.climbingguidebg.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1213&mode=thread&order=0&thold=0
    Самата аз нямам какво да добавя, защото Дойчи се подготвя сериозно и няма време да се видим. Вчера само му честитих по телефона и разбрах, че тръгват на 08.06.2006 ( четвъртък). При предните ни разговори останах с впечатление, че тръгва само с Николай Петков, но в статията пише друго, та... не съм сигурна за състава на експедицията. Но... живот и здраве, когато се върнат, ще има повече за разказване;)