<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Танцувай с нас

Утре, 10.06.2006г (събота) от 18 до 22ч., пред НДК, всички почитатели на добрата музика и танци ще имат възможността да се порадват / включат в голяма танцова фиеста, организирана от Pambos dancing center. Идеята е събитието да стане традиция и ежегодишно да се чества. Целта на инициативата не е нито рекламна, нито комерсиална, а просто създаване на малко настроение у хората;) Поканата за събитието е тук. Молбата ми е, който може да присъства (аз самата няма да мога:( ), а после - да разкаже ;)
Малко (да не кажа много) ми е кофти от факта, че няма да бъда пред НДК, но... от друга страна ми е и хипер приятно, защото причината за отсъствието ми е заминаването ми за Бургас. В случая, това е извънредно заминаване, даващо ми възможност в понеделник да бъда на стадиона в Несебър, където Стинг ще изнесе концерт, част от европейското му турне, на което представя новия си албум “Broken Music”;)

“Танцувай с нас”