<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Хайде на басейн;)

Днес от 18ч на басейн Виктория (срещу Пирогов, зад ресторант Томас Кук) ще има салса парти със специален гост - Алберт Торес. Организатор на купона е на Pambos Dancing Centre. Всички, желаещи да се забавляват са добре дошли;)

В този ред на мисли... една обява:
Търся партньор за латино танци във въпросния Pambos Dancing Centre. Няма никакви изисквания към кандидата, освен да има желание да танцува с мен - едно от най-големите дървета (бе..., да не казвам най-голямото) в групата :Р

“Хайде на басейн;)”

 1. Blogger ieti Says:

  Впрочем нашия шеф мах ходи при вас... ама е май от по напредналите орица :)

 2. Blogger Fenia Says:

  Теменужке и с шефове танцувам, бре, не подбирам:) А, ако е напреднал, е по-добре за мен - няма да се връщам назад:) Само требе да отговаря на изискването да иска да танцува с мен;)

 3. Blogger ieti Says:

  Абсурд!

  после ще ти казвам защо :)

 4. Blogger Fenia Says:

  Младежо, ти друга думичка, освен таз', не знаеш ли?:Ррр

 5. Blogger ieti Says:

  Миииии аааааа просто исках да ти кажа да не денсуваш с тоз нашия :) Той човека си е кат ората в танцуването сигур, ама като го знам как ни е като шеф просто...