<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Правилната комбинация;)

Ей ме на, завърнах се и... както обикновено, Сисока бе на линия ( sms и online ). Веднага ми бяха зададени редица въпроси, сред които - дали съм заредила батериите и дали утре ще съм на работа, че да знае дали да чака постинг ( Ей, гъсок, обичам си те, бре! ;) )
Отговорите са – да, да.... Истината е, че не само съм заредила батериите ами направо съм се „напомпила” с емоции и впечатления. Толкова мий хубавко, че се чудя, ще ли да мога да заспя;) Всячески се опитвам да удължа обзелото ме сладко блаженство, което в случая постигам с чашка изстудено бяло вино и мариновани (от сестра ми) миди.... мммм.... няма подобна вкусотия и чудесия... Но за това... някой друг път... сега съм заета...ммм.....да...мммм....страхотно....ммм...
Наздраве ! ;)

“Правилната комбинация;)”