<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Какво ще направиш с 3 лв / месец? А, с 6?!

Разказаха ми за деца, оставени за отглеждане от държавата (не съм сигурна в правилността на формулировката). Намерил се спонсор и те са отишли на море. Браво на спонсора! Моя приятелка е почивала в съседно бунгало и ми разказа това:
Децата са били във възрастовата граница 7-18г. Едно от 18 годишните за първи път се е качило на надуваем дюшек и това се оказало невероятно изживяване за него... Едно от 15 годишните за първи път е видяло море... Това, което ме впечатли, обаче е, че държавата отпускала на всяко дете до 15 годишната му възраст – 3 лв месечно...ей така, за харчене, а над 15 години – по 6лв. Естествено, замислих се за ежедневните си безумни пръскания на пари... В дома са 32 деца * 3 лв = 96 лв (да има и такива над 15, с по 6 лв, но не знам колко са). Някак си... страшно малко ми се струват... И не, в случая не обвинявам държавата, че дава малко, а обществото, че допуска това. Там се намират и деца, които не са сираци. Такива, чиито родители не могат да се грижат за тях. Не искам и да си представя колко тежко е това – да си оставиш детето, защото не можеш да се грижиш за него! Но в същото време ми казаха, че в дома има 2 деца, а в дома за деца до 7 годинки още 4 деца, които са братя и сестри! 6 деца, оставени от едни и същи родители за отглеждане от държавата! Имало е и 7-мо, но е починало...
Що за липса на елементарна култура, морал и отговорност е това?! Що за човек трябва да си, та освен за кефа си, да не мислиш за нищо друго?! Сигурно не съм права... Сигурно и тези родители си имат своята история, а на мен ми е много лесно да говоря отстрани. Да, лесно ми е да говоря, така както ми е адски трудно да намеря оправдание за това, шест деца да бъдат създадени и изоставени... Да бъдат с по 3 / 6 лв на месец, с по един анцуг, без големи възможности за получаване на добро образование, оставени на благоволението и грижите на чуждите хора.... трудно и... страшно...
А за финал ще отбележа, че в този дом няма деца, с родители от малцинствата, макар, че и тогава щеше да ми е трудно да го приема!

“Какво ще направиш с 3 лв / месец? А, с 6?!”