<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

53 км до рая ;)

След прекрасната отпуска имах и прекрасен първи работен ден (понеделник), и още по-прекрасна следработна вечер;) За работа няма да говоря;) Но виж за вечерта - ще споделя. Понеже всичките ми ангажименти, с които целогодишно си запълвам липсващото свободно време са “във ваканция” и се чувствам потискащо свободна, още нестъпила в София организирах в понеделнишката вечер да отидем на басейн;) От няколко години ми се “пълнят ушите” с приказки за Балчин бани (53 км от София), та най-после склоних да проверя за какво иде реч. Е, не мога да не призная, че е прекрасно! Прекарах си страхотно! Просто да не повярваш, че в такава (относителна) близост до София има такова райско кътче, в което можеш да релаксираш след дългия, горещ ден. Басейна е открит. Около него има много пейки с масички, люлеещи се люлки (е, вярно 2 на брой, но за по 3-ма), заведение на два етажа, в което се сервират мнооого вкусни кебапчета (хъммм, дали не съм била прекалено гладна?), шезлонги, бар.... Има си и пързалка, но от всичко най-хубавото е една тръба, от която топлата минерална вода се излива в басейна. Действа ти като загряващ масаж стоенето под струята, оставяйки топлата вода да те бие по врата и гърба. А колкото до красотата - наистина е невероятно на фона на заспиващата природа (все пак бяхме там докъм 00:30), тъмното небе, бляскавите звезди, ти да си стоиш излегнат или да си плуваш в топлата водица, над която се издига даже пара:) Някак приказно и нереално....

“53 км до рая ;)”