<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Телето си е теле...или пък овца?!

Сутринта съвсем случайно наблюдавах по телевизията кратки репортажи за това, което се е случило в Унгария. Естествено първата ми мисъл бе - кога ли ще се поучим от “батковците” си?! Кога ли (и дали някога) и ние ще престанем с овчедушното смирение и примирение към всичко сервирано ни?
Като се замисля, асоциацията ми не е с овца, а с теле и е свързана с една смешна зодиакална анимацийка, която гледах преди доста години:
Зодия Телец - едно теле си лежи спокойно. Отнейде се явява един тореадор. Започва да размахва червеното пищималче пред телето, но не успява дори вниманието му да привлече. След доста усилия се ядосва, разкъсва кърпицата и се захваща да мушка телето с шпагата. Муш - от едната страна, но телето не помръдва. Муууш от другата, а резултата е същия... Ядосва се още повече тореадора.... чупи шпагата.... взема да дърпа телето за рогата, да го рита, да го блъска.... Е, то си е теле и...не помръдва. Съкрушен, останал без сили, тореадора изчезва в далечината.... Животинчето не помръдва... По едно време, то повдига едното си клепаче и оглежда обстановката.... след това повдига и другото клепаче и оглежда и от другата страна... и когато се убеждава, че няма никой повдига едното копитце изпод което проблясва една монетка.
Теленцето през цялото време не е помръдвало за да не види никой скритото му съкровище...
Е, дано нашето съкровище си заслужава нашата търпимост!

“Телето си е теле...или пък овца?!”