<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Аз ще бъда там, а ти?

Денят: 14.10.2006 г (събота).
Мястото – пред МВР

Защо?
За да покажа, че съм против бетонна България!

И защо пък съм против?
Ами... защото обичам природата в познатата от мен красота. Защото осъзнавам, че нещото, с което моята страна е уникална, е именно тя – Природата. Ние сме свикнали с нея и ни е трудно да осъзнаем какво толкова й е уникалното, но би било жалко ако го направим (осъзнаването), губейки я безвъзвратно.
Да, много страни имат по-високи планини от нашите, повече, по-дълбоки, по-дълги, по-пълноводни реки и езера от нашите, по-гъсти гори от нашите, но колко от тях могат да се похвалят с всичко това на едно място, на територията на една страна? Колко от тях могат да се похвалят с коренна промяна в ландшафта на всеки 50 км?
....и всичко това, съчетано с нашия умерен климат (макар и глобалното затопляне да предизвиква “изчезването” на междинните сезони, нашия климат продължава да е изключително благоприятен! ). При нас липсват големите температурни амплитуди между ден и нощ, липсват и 40 градусовите жеги през лятото, както и –40 градусовите студове, през зимата.
На мен всичко това ми харесва, а на теб?
Аз бих искала да има места, където да опъна палатката си, плажна ивица (пясък), където да постеля хавлията си, гора, в която да се разходя и даже да повървя часове, ден, без да видя някоя постройка. И всичкото това го искам, съпроводено единствено от звуците на природата (плясъка на морето, ромоленето на реката, шуменето на листата, песента на птиците...).
За мен не би било никаква почивка да отида на море и да се къпя в басейн, защото то, морето, е пред мен, но е дотолкова замърсено от отпадните води на комплекса, в който съм отседнала, че те отвръщава с вида си или пък липсва пясък, върху който да легнеш, или пък музиката от заведенията е толкова силна, че не можеш и мислите си да чуеш.... а единствената растителност около теб да са не нещо друго, а така естествените за нашата флора палми и то.... отдадени / наети за целия сезон?!?!
За мен не е и почивка разходката в планина около стотици екзотично наименовани хотели и оголените за ски-писти хълмове...
Ми... благодаря много, но не искам!
И понеже не искам, и понеже никой не ме пита дали искам, именно заради това ще отида - да го покажа! ТАМ, на 14.10.2006, пред МВР!Защото не искам!

“Аз ще бъда там, а ти?”