<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Честит имен ден на всички Антонии и Антоновци!

Нека ни е живо и здраво името, със радост и гордост да си го носим, на длъж и шир да си го славим и нека да ни се множи!;)

Labels:

“Честит имен ден на всички Антонии и Антоновци!”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Честит Имен Ден - бъди жива и здрава и много щастлива :-)

 2. Blogger Valery Dachev Says:

  Ха честит Имен ден на кака Фени и още мнооооооого години със здраве да си носи името... и догодина да почерпи. :-P

 3. Blogger Fenia Says:

  @Таня, благодаря:)
  @Дачев и тази мога да почерпя, бре, няма проблем;)

 4. Blogger grrrrr Says:

  и аз и аз и аз!
  Честит Имен Ден! ;Р

 5. Blogger Fenia Says:

  Хахахаха, успя да се "закачиш", Плине, макар и на Атанасов ден:РРрр 10х;)