<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Злат като злато

Когато някой спомене думата "жена", асоциациите у мен са много, но ако се добави "зла и ледена"... е те тогава изплува един единствен мил и скъп образ, който днес има празник;)

ЧРД Златен Образе! И аз като Пипи дългото чорапче съм с очаквания да съм получател на хубавини по случай твоя ден рожден:Р И понеже едва ли някой ще се сети да ми подари нещо, то остава ми единствено възможността да си пожелая да ме слушкаш и обичкаш, да ме радваш, изненадваш, веселиш и ми прощаваш (макар, че то няма за какво - аз грешки не правя:Р) и... обещавам ти, така светът ще се върти в правилната посока!

Честит Рожден Ден, Злате!

Labels:

“Злат като злато”

  1. Blogger zlatkata Says:

    ахахахаха
    Мирси:))
    Ша гледаам днес да го уредя тва с подаряването и слушането и кото там беше,че вчера забравих:))