<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5 звездната цена на парче торта

В последно време това, да се занимаваш с туризъм, ми звучи някак си пошло. Просто нещата около туризма и бурното му развитие у нас, предизвикват у мен само негативни асоциации. Първата ми асоциация е Слънчев бряг, при което настръхвам от погнуса, а следващата ми реакция е болка за планината, на която съвсем скоро ще се посегне по същия начин, както и на морето ни:(
Както и да е... в случая, писанието ще да е за обслужването у нас. За добро или лошо съм си избрала именно туризма за запълване на свободното време (да се разбира – за да нямам и грам такова). Та вчера ми разказаха една интересна историйка, прекрасно илюстрираща нивото на обслужване у нас. Действието не се развива в някоя квартална кръчма и участниците не са тамошните пияници, даже напротив! Сцена е ресторанта на хотел „Радисън САС“. Група испанци, работещи наблизо и обядващи често там са се събрали в този ден (04.07.06) за да отбележат рождения ден на един от тях. Да, но пристига поредния гост и поднася на рожденика торта. Привършвайки с обяда, групата моли сервитьора да им поднесе по парче от нея. Той казва: “разбира се” и дотук всичко е наред. Да де, но след малко същия сервитьор се връща и обяснява на удивените гости, че за да получат торта, ще трябва да си платят за обслужването. Разбирате, нали? Трябва да се плати, за да се нареже тортата, постави в чинийки, сервира на масата, а после и за да се отсервира и измие посудата.... По принцип, да, съгласна съм, ама ако става на въпрос за някакво събитие, на което планирано е вкарана храна или алкохол. Все пак става въпрос за редовни посетители (хората са в България повече от година и притежават даже клиентски карти за намаления!) и за повод!
Програмите за лоялни клиенти на големите хотели / ресторанти трупат в базите си данни именно за празничните поводи на всеки постоянен клиент, с цел да го изненадат (ако клиента се улучи в такъв ден при тях), да му поднесат подарък (обикновено торта, кошница плодове...), с други думи – за да покажат лично отношение към него и празника му, а не да го развалят.
Единият от гостите се ядосал и поискал да говори с управителя. Появила се млада дама, с покапана риза, все едно от кухнята излизала. Изслушала абсолютно безизразно клиента и заявила, че това е политиката на заведението!
До м. Май, генерален мениджър на хотел „Радисън САС“ бе г-н Мартин Колб. Той бе и председател на Борда Българска Организация за Конгресен Туризъм.
Част от негово изказване е: “We need to establish a better training system in the hotel and tourism industry. What we have here is absolutely horrendous. All these hotel management schools here are not the right thing. They teach people good things but not the whole concept. It's very hard to find qualified staff in any area. They have to be trained in hotels. We have established an internship training just to overcome this problem.
Е, като гледам проблемите ще ги остави на наследника си непреодоляни....

Утре (ако не ме домързи) ще разкажа какво е предизвикал дъжда в "прекрасния" ни Слънчев бряг и в някои от 5 звездните ни хотели там;)

“5 звездната цена на парче торта”