<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Щуротии на квадрат

Вчера САЩ, днес служителите на МВР... Да, познахте. Празнуват си хората своя професионалния празник. Разбира се, пропуснала съм този факт, но моя приятелка ми го припомни, разказвайки ми ядно, как е отишла в КАТ и там не са работили?! Ми... няма лошо. Всеки, в края на краищата, има право на свой празник. Да де, ама ми е интересно, какво ли би станало, ако на 07 Април ( Международния ден на здравето и на здравния работник у нас), лекарите излязат на парад и не работят?
Според непотвърдени слухове, днес катаджиите ще липсват по улиците, няма да се санкционират нарушителите и ... въобще... рахат, майка! Странно обаче, защо ли това ме не радва?! А дали е нормално...или това е друг въпрос? Бе, я за по-сигурно майките да си заключат децата по домовете, а самите вие, излизайки навън - внимавайте, всичко може да ви се случи... Все пак, полицията празнува!

*****************************

Друга пропусната от мен новина е свързана с повишаването на цената на билета за градския транспорт. Това, че билетчето става 70 ст от 01.07.06 го знам, ама, че не можеш да си ползваш закупените по старите цени билети, ей те това съм го пропуснала (това метро и картата за него яко са ме разглезили;Р ). За да ти възстановят парите за закупените вече билети трябвало да имаш най-малко 10 бр. Интересно! Звучи ми като обява над входната врата на пункт за изкупуване на хартия...
Билета за градския транспорт, се явява един вид удостоверение, че тепърва имаш право да ползваш този вид транспорт. Къде е оказано, че това е стока със срок на годност? Не стига, че съществува тази предварителност ( в Бургас, във всяко превозно средство на градския транспорт си има женица, която продава билети и проверява картите), ами впоследствие излизаш и някак си виновен / наказан, че не си се възползвал от правото, което си си заплатил. Що за глупост?!

“Щуротии на квадрат”