<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

услуги на изчезване

Някъде в годините неусетно изчезнаха услугите, с които сме свикнали и от които по ред причини не можем да се откажем. Като работеща в центъра на София, аз се считам за особено затруднена в това отношение. Предполагам, че по комплексите нещата не стоят по този начин, но факта, че съм с нормална работна седмица, застъпваща се като работно време с това на майсторите, ме принуждава да използвам обедната си почивка за да свърша всичко що е необходимо (направо се чудя на омъжените жени / майки, как успяват да се справят с всичко?!). Затова майстора трябва да ми е на "една ръка" разстояние (15 мин от Съдебната палата).
Защо пиша всичко това? Ми... за мен си е ценна информация и ще се радвам, ако с нея съм полезна някому, а ако някой я и допълни - ще съм му благодарна!
Та, адресите на моите открития са следните:
1. Обущар:
a. На ул. Граф Игнатиев – в участъка между пл. Гарибалди и пл. Славейков (след Ел Корасон има един тунел, водещ към вътрешен двор. Там, освен обущарски, се извършват и копирни услуги) се намира майстор, който може да ви скъса нервите с пипкавата си работа.
b. Ново откритие е обущарят, намиращ се на ул.”Алабин”, в участъка на трамвайната спирка до пл. Македония (от страната на Солни пазар)
2. Шивашки услуги – колкото и да ме убеждават в противното, не са много магазините, предлагащи корекции на закупените от тях дрехи, а и да се връщам след няколко часа или на другия ден пак до магазина... малко мий неудобно.
a. Та, на всички препоръчвам две момиченца, работещи в Търговския дом срещу Съдебната палата. Намират се на втория етаж (точно до WC), мисля, че номера на стаята е 217 (или... 218..., бе точно до WC). Много добре и бързо работят!
b. В подлеза на НДК, базар “София”. Нейде в дъното на пазара има нещо като мини площадче и в единия от магазините там, правят също шивашки поправки. На мен лично малко далеч ми идва:(
3. Ключар:
a. Безспорния #1 в класацията ми е този, в Халите. Човечецът работи много добре, безкрайно учтив и внимателен е.
b. Друг, който ми е сравнително по-близко е този, на бул. Витоша, до магазин Манго (пак вътрешен двор). При него ходих на два пъти, но все нямаше необходимата ми заготовка.
c. На ул. Алабин, отстрани на Съдебната палата също има ключар, но той е вечно затворен.
4. Точилар! Е, те тва е услугата, с намирането на която се гордея най-много! Като се замисля, аз знам само един такъв и за мой късмет той се намира на ул. Калоян, между офисите на Булбанк и ДСК (по-точно между Булбанк и изхода на бившото кино Д. Благоев).

Е, това е. Ще се радвам на допълнения;)

“услуги на изчезване”