<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Условностите на добрата изненада

Днеска цял ден, по ред причини повтарям, че съм истинска жена;Р Та, както всяка истинска жена, така и аз се радвам на изненадите (хубавите, разбира се... то другото не са изненади). Та, едно нещо за да бъде изненада, трябва да отговаря на няколко задължителни условия според мен, а именно:

  1. Да е неочаквано (ако жена ти ти мрънка от 1 година да й купиш кола и ти най-после й обещаеш и купиш в резултат, то това не е изненада);
  2. Да е с мисъл за този, комуто се прави (да подариш на колежката/колегата радио за стаята, в която работите заедно, знаейки, че тя/той мрази да слуша музика докато работи, а ти така обичаш.... ми не, не е изненада);
  3. Човека, който трябва да бъде изненадан не трябва да има належаща нужда от него или да планира да си го вземе (да подариш на гаджето си шубичка, щот’ наличното е отесняло, да речем, ми то тва си е необходимост, а не изненада :РРрр );
  4. Изненадата трябва да ти бъде направена от любим човек (ей, конфузно е някак си да ти бъде направена изненада от човек, дет’ едва го понасяш... или са чудиш как да го разкараш...);
  5. Последното не го считам за общовалидно, но за мен е много важно – трябва да е с възможно най-минимална стойност! Скъпите изненади винаги те карат да се чувстваш неловко, задължен и т.н. На практика какво се получава - най-лесно се измисля скъпата изненада / подарък. Влизаш в първия магазин за подаръци и хооооп измислено е. Ама я се опитай да изненадаш някой с нещо почти без пари:) Колко биха подарили добра дума, красива гледка.... или просто мейлче - изненада? ;) Да, разбира се, че струва нещо! Струва отделеното време и внимание, струва мъничко желание, струва волята добра, както и усилието за това....

Ето защо, бих искала да благодаря на малкото човече, за подправката към утринното ми кафе и за усмивката, която и в края на работния ми ден не ме е напуснала! Благодаря! :)

“Условностите на добрата изненада”