<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Смях и сълзи

Не съм сигурна дали се смея през сълзи или плача, хилейки се....


Преди по-малко от месец, споменах за терзанията на една фирма по повод издаването й на удостоверение за липса на данъчни задължения. След ред глупости ( имам предвид приказки и ненужни процедури) бе издадено въпросното удостоверение.

Смешното – на абсолютно същата фирма отново й е необходимо такова удостоверение. Да де, ама... пак й е отказано. Този път защо? Ами... този път.... фирмата не си е довнесла данъка по годишната данъчна декларация!


Първа смешка: Преди по-малко от месец на фирмата е издадено удостоверение, че не дължи никакви данъци, а сега изведнъж – дължиш данък, дет’ към 31 Март трябва да си го внесъл.... (?!)


Втора смешка: Данъка, който са написали, че е дължим е начисления данък. Защо никой не е погледнал в графите “надвнесени данъци от минали години”, “направени авансови вноски за годината”, “разлика за внасяне” и “разлика за приспадане”?


Има и трета смешка, но... какво от това, че на мен ми е смешно? Та нали аз ще трябва да ходя на крака да се разправям... защото (и съвсем естествено) втори ден поред никой не ми отговаря в съответния офис на НАП...

Независим от случая въпрос: Какви хранилища имат данъчните офиси? Успяват ли да класират / пазят всяка една подадена им хартийка? Ако е да - колко са големи тези хранилища?! Според мен отговора все пак е - не, не пазят всичко. Именно заради това, копия на едно и също нещо им се подава още 10 пъти, по най-различни поводи...

***********************

Детето си заминава... научих го между другото и още не го осъзнавам, но определено ми става празно...

“Смях и сълзи”