<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ала "Малкия принц":


Из един телефонен разговор:

- Ама вие сте се подписали на длъжността главен счетоводител?!
- E, кой да се подпише, като по времето, по която се издава този документ, аз съм изпълнявала тази длъжност?!
- Ама вие сега с този документ искате да се пенсионирате...
- Е, да не би главните счетоводители да не се пенсионират?!?
- Не знам, трябва да попитам!


Разговорът е между "нещастен", бивш, главен счетоводител, лелеещ желание да се пенсионира, и “компетентно” лице от НОИ...

Малко ми прилича на разговора между малкия принц и пияницата :)

“Ала "Малкия принц":”