<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

кратко следпочивно

Нещо не успявам да намеря време и/или думи за да попиша тук, а доста неща се случиха... Може би затова ми е и толкова трудно :(


Почивката отмина и макар, че от краят й ме делят само четири дни, вече имам нужда от нова... Винаги съм си мислела, че след всяка отпуска трябва да се дава време за "влизане в час". Това "влизане" трябва да е мноооого бавно, изключително внимателно, носител на наелектризиращо - положителни емоции. Да де, но реалността рядко е такава... :(

Обещах да разкажа как съм си прекарала на о-в Корфу / Керкера, но ще започна с малко снимки и обобщеното: супер!:)

А, ако в момента чуваш нечие неодобрително дуднене, то не бой се - това са Сиската и/или Златката. Но... не им обръщай внимание. Те най-добре знаят, че рано или късно ще си кажа всичко:)

Това бе изгледа на хотелската ми стая;)


А с тази снимка искам да си припомням колко невероятно бистри са водите там...
... кадаифено - многослойни са скалите......смешно гладни са им рибите---->
<-----странно-красиви са им залезите [подсети ме да разкажа за странната им красота и за "откриването на топлата вода" от мен;) ]...
... и ... размазано-доволни са туристите;)

“кратко следпочивно”

 1. Blogger sis Says:

  Ща ударя зад врата уе ;)
  Мноу си МАЛОсловна, мрЪн!
  Карай де, ще наваксаш с разказите като се видим... скоро ;) надявам се ;)
  Цунки ;) Иииии, ама колко доволна муцуна имаааааш ;)

 2. Anonymous Антония Says:

  Това кафе го знам :-)

 3. Blogger Fenia Says:

  Антония, знаех, че ще го познаеш и затова постанах именно тази снимка:) Мястото е наистина страхотно. Прекарах супер и няма да пропусна да разкажа скоро:)