<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

да изискаме промяна!

По необясними за мен причини не можах да копирам писмото на http://protest.bloghub.org тук. Бих искала да помоля всеки един, който е пропуснал да го прочете и подпише, да го направи! Това може да се направи тук.
Знам, че доста интернет подписки са преминали покрай всеки един от нас и може би някои вече са загубили надеждата / усещането, че с това би могло нещо реално да се промени. При всички случаи обаче, е повече от това да не се прави нищо, да се отбелязва проблема, като поредния такъв и да се подминава.
От друга страна, може би най-важното за всеки един от нас е да заеме някаква конкретна позиция, да я изкаже гласно и да се подготви да я защити!
Не винаги законът категорично защитава правдата, но именно поради това ги има и промените в законите. При всички случаи обаче, те трябва да се създават в услуга на народа на една държава, а не на отделни части от нея. Често със своите несъвършенства той, законът, дава възможност на отделни единици да се възползват недобросъвестно от така създадената ситуация, но във времеви аспект нещата винаги се променят.
Е, сега ние имаме възможността да съкратим времевия интервал на предстоящата промяна! Ако продължим да си траем и да не правим нищо (най-малкото мисля е подписването на едно протестно писмо!), то не само нашите деца, но и техните, а може и децата на внуците ни да продължат да плащат за неща, които са си тяхна собственост по право!
Ами... нека защитим правата им!

“да изискаме промяна!”