<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

новата ми кожичка

Коментар на dzverik ми напомни, че от четири дена съм с нова “кожица”, а не съм я представила;) Надявам се да я харесате (ех, пуста суетност!).
По отношение на “стария си външен вид” се чувствам малко гадничко - все едно съм му изневерила или проявила някакво непостоянство...:(
Както и да е, макар и с променен вид, все същото страшилище ще си остана (преди няколко дена един преподавател ме изуми, молейки ме да не го гледам “толкова строго”(!?). даже ме сравни с прогимназиалната си учителка от Бургас.... Е, аз му обясних, че и аз съм от Бургас и или сме роднини с някогашната му учителка, или просто града ни прави строги:Р Тук очаквам Сиската и Златката да се запревиват от смях, а Плин да гледа полу-изплашено )!

“новата ми кожичка”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  първо: малко със закъснение - честита ти кожичка :) харесва ми/отива ти... по-свежа и жива е от предишната и няма за какво да се чувстваш все едно си й изневерила... а да проявиш непостоянство... хмм... спомни си за телефоните! :D

  и

  скоро ще се върна! утре е 'денят'!

 2. Blogger Fenia Says:

  Благодаря, Плинка;)
  И да, права си - движение трябва да има;)
  Стискам палци, а ти знаеш - нося късмет на хората около мен, та... всичко ще е ОК, не бой се!

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Ай честито за skin-а - наистина по-добре изглежда от преди :)

  Пък за строгото, лошо гледане ако решиш и бат Бойко Борисов ще стреснеш ако го погледнеш лошо...