<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

В защита на скалпа:Р

“Най-сигурната (най-добрата, или нещо от рода) защита за вашия скалп”.
Те това бе надписът, накарал ме да се разсъня тотално тази сутрин;) Съзрях го в метрото, върху едно рекламно плакатче на фирма Rubella. Ставаше въпрос за някаква серия козметични продукти...

Думичката “скалп” за мен е позната от всички романчета за индианци, прочетени в детските ми години (разните Винету, Оцеола...и куп други червенокожи любимци ). Е, там “скалп” се свързваше само и единствено с един смразяващ вид трофей, който диваците-индианци вземаха в битките.
Съвсем логично за мен, прочитайки този надпис, бе да си помисля:
"Каква ли е най-сигурната защита за моя скалп (в смисъл на военен трофей)?!"
.... и оттам: "Защита от какво? От молци?"

Прихнах да се смея, а хората във влакчето лекичко се е поотдръпнаха от мен;)

Поразрових се из нет-а и се оказа, че доста фирми използват “скалп” при рекламата на продуктите си или в обясненията си за тях, макар и тълковния речник да не показва друго значение, освен това, известно мен;)

Е, аз така рекламиран продукт няма да си купя. А вие?
Вие осигурили ли сте си най-добрата защита за вашия скалп?:Р

“В защита на скалпа:Р”