<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Честита ви придобивка, софийски шофьори!

Шофиране през кръстовището на бул. Хр. Ботев и ул.Алабин в час пик (а още по-красиво се получава, ако е ливнал някой дъждец), би могло да се ползва от психотерапевтите като вид терапия срещу апатията; от любителите на силни усещания - като възможност за повишаване на адреналина; от нервозните – като място където все ще намерят с кого да се скарат/сбият. Иначе казано, много хора биха могли да научат много неща за себе си и околните, и по-специално за способностите си/им да реагират адекватно при силен стрес, под напрежение, да рискуват....

Е, за всички любители на тези силни усещания и за всички любители на себепознанието имам една доста лоша новина:

С кефа ви е свършено! Монтира се (поне в 15ч се монтираше, вече може и факт да е) светофар!

Истина е, че тази новина свари неподготвена дори мен, човекът, който от години не може да проумее липсата му там. Виждайки го, така се изкрещях: „Светофар, светофар”, че колежката, която ме возеше наби рязко спирачки, изцъкли се ужасено и попита: „На червено ли минах?!”

Е, тя не мина на червено, защото той, СВЕТОФАРА, още не работеше, но вие... бихте могли и да минете, тези дни! Та, внимавайте! И после... да не кажете, че не съм ви предупредила!:Р

А положителното на новината е, че вече няма да има задръстване от три трамвая в посока от руски паметник към съдебна палата, три в точно обратната посока и още три, идващи по Ботев от централна гара и неясно искащи да правят ляв завой към съдебната... или да продължат към 5-те... Същите тези м-найсет на брой трамвая няма да са плътно заобиколени от неизчислим брой автомобили, разположени сякаш от ръчичките на някое дете, т.е. без абсолютно всякакъв ред...

За живущите наблизо новината сигурно е също добра, заради прекратяването на яростното бибипкане, псуване и честа саморазправа там....

Ето на, размисляйки си, някак противоречиво приемам новината – обзема ме една такава тъга, че чак салсичка ми иде да зарипам.... хъммм, може би защото е време да потеглям за поредния урок;)

“Честита ви придобивка, софийски шофьори!”

  1. Anonymous Lubo Says:

    еее, най-сетне! Бяха казали че през първата седмица на октомври ще монтират 3 нови светофара като единия ще е именно на пл. Македония (кръстовището на бул. Хр. Ботев и ул.Алабин) и като мина седмицата още нищо нямаше (даже и на 10-ти като минах - нищо) и се бях отчаял че за пореден път само си говорят че нещо си ще напрвят. Радвам се че са се задействали - което ми говори че нещата се правят с малко закъснение а не се забравят, но важното е че се правят - страхотно