<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

слънцепразнично

Честит имен ден на всички Димитровци и Димитринки!
Да им е живо и здраво името, със здраве и гордост да си го носят, на длъж и шир да си го славят и да си го множат!:)
И... от днес вече започвала зимата и било нормално да очакваме първия сняг... Е, хич, ама хич, не ми се иска да пада (снега). Както съм си отворила прозореца, както е пекнало слънчицето, а цветята ми са “избухнали” в зеленина, последната ми мисъл е за зимата... :)
Слънчев ден и на всички вас :)

“слънцепразнично”

  1. Anonymous фенка Says:

    Fenia, блазе ти за слънцето, аз първия сняг вече го видях (за моя искрена нерадост)

  2. Blogger Fenia Says:

    Ехх, @фенке, не тъгувай! Нали трябва да се скрие слънчицето, за да може отново да изгрее:)