<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

трудността на празниците

Ей го на, пак проблем:
Ще се отбелязва 2-рата годишнина от сватбата, на която съм била кума / кръстница (както е по моя край;) ), а аз си нямам подарък!:( Хората не са никак притенциозни и общо взето мога да им подаря абсолютно всичко – както нещо символично, така и нещо практично; стойността също не е от особено голямо значение за тях, но заради собствените ми възможности, се придържам към разумни граници, а като се знам колко съм разумна... но, разводнявам...
Та, нормалeн въпрос: какво пък му е сложното?
А отговорът: ами нищо, само дет’ конкретна идея си нямам:(
Обичам да подарявам неща, които на самата мен ми харесват. Ако нещо не бих го взела за себе си, считам за ненужно да го купувам и за друг (правя малки изключения за хора с коренно различен от моя вкус – все пак подаръкът трябва да предизвика радост у получаващият го). Мразя израза – “вземи нещо да отбиеш номера”.
Не искам да отбивам номер, а искам да създам някаква положителна емоция у човека отсреща. Ситуацията се утежнява от факта, че миналата година (1-вата годишнина) съм се объркала и съм подарила спален комплект на влюбени овце, а според написаното тук, 1-та годишнина е хартиената и е трябвало да нещо хартиено (часовник посмъртно няма да подаря), а за втората е било хубаво да оставя овцете... пуф... само като си спомня колко срам брах да влача огромния комплект в заведението..:)))
Та, изписаното по-горе да се разбира като зов за помощ. Трябва ми нещо памучно – порцеланово... и ако някому хрумва идея за подарък, различен от свещници и чаши (не ги изключвам, даже имам предвид нещо конкретно и изключително красиво, за което самата аз си мечтая отдавна), то много МОЛЯ, нека да даде знак:) Ама ми трябва не само идея какво да бъде, но и откъде да се вземе:)
Помагайте, много моля:)

“трудността на празниците”

  1. Anonymous Кепе Says:

    Зад Плиска, от дясно на магазин "345" има "Мухомотрка" за домашни потреби. Може да наминеш от там, така, само да поогледаш. Има много готини неща от цяла Азия: Индия, Тайланд и т.н. Но има и огромни лампи с памучен, хартиен или дори бананов абажур. Гарантирам, че светят страхотно.

  2. Blogger Fenia Says:

    Вече си мислех, че никой няма да се притече на помощ:( Идеята за лампион или нощна лампа с красив абажур е страхотна, благодаря много! А магазина смятам да го разгледам още утре:)

  3. Anonymous Кепе Says:

    Ех, супер! Пиши как ти се струва - аз всеки път като намина от там, не мога да изляза за по-малко от един час;-) Успех в търсенето!